آخرین مطالب

پکرمان دیران وجامی آوان شدوص شپاس شفارس خصدرا سکرما وانصار آسپ خفناور فرابورس پترول فولاد وسبحان

پکرمان پرداخت سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

خرید گروه صنعتی  بارز ( پکرمان ) 2300 ریال حد  ضرر : 1900 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...
خراسان وساپا غالبر ریشمک شلعاب ولشرق وثوق شیراز غشاذر وصنا کماسه فسدید فنوال باما ورنا وسبحان برکت

خراسان پرداخت سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید شرکت پتروشیمی خراسان ( خراسان ) 7000 ریال حد  ضرر : 5800 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...
میدکو وهور خگستر طلا وارس شپترو سصوفی پخش تپکو پلوله ساروم بازار سهام پاکسان غگلپا

میدکو پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو ) 2100 ریال حد  ضرر : 1800 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...
فافزا دلر کاوه گپارس گوهران چکارن دانا مفاخر کگاز خودرو کالا4 دابور فاراک خساپا مداران وهور شبهرن سیگنال سهام ثباغ شاوان

فافزا پرداخت سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید فولاد افزا سپاهان ( فافزا ) 5500 ریال حد  ضرر : 4600 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...
پکرمان دیران وجامی آوان شدوص شپاس شفارس خصدرا سکرما وانصار آسپ خفناور فرابورس پترول فولاد وسبحان

دیران پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید ایران دارو ( دیران ) 1800ریال حد  ضرر : 1600ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف...
خراسان وساپا غالبر ریشمک شلعاب ولشرق وثوق شیراز غشاذر وصنا کماسه فسدید فنوال باما ورنا وسبحان برکت

وساپا پرداخت سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید سرمایه گذاری سایپا ( وساپا ) 600 ریال حد  ضرر : 550 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...
غگلستا ونیکی قشکر بهپاک ثاژن کهمدا کروی شپاکسا خودکفا سپاها کگل تایرا

غگلستا پرداخت سهام کف قیمتی امروز شنبه

خرید شیر پاستوریزه پگاه گلستان ( غگلستا ) 6000 ریال حد  ضرر : 5500 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...
قزوین فولاژ رکیش ثنوسا بمپنا وارس حکشتی قاسم گام شماری کراز

قزوین پرداخت سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

خرید کارخانجات قند قزوین ( قزوین ) 4000 ریال حد  ضرر : 3500 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری...
خراسان وساپا غالبر ریشمک شلعاب ولشرق وثوق شیراز غشاذر وصنا کماسه فسدید فنوال باما ورنا وسبحان برکت

غالبر پرداخت سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید لبنیات کالبر (غالبر ) 1200 ریال حد  ضرر : 1000 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف قیمتی 800...

ونیکی پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی ) 1300 ریال حد  ضرر : 1100 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...