کسب درآمد از اپلیکشنهای ایرانی خارجی قابل پرداخت

اگر اینترنت مجانی دارید و یا از اینترنت ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ایرانسل استفاده میکنید (هفتگی 2 هزارتومان 5 گیگ و یاماهانه...

پکرمان پرداخت سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

خرید گروه صنعتی  بارز ( پکرمان ) 2300 ریال حد  ضرر : 1900 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

خراسان پرداخت سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید شرکت پتروشیمی خراسان ( خراسان ) 7000 ریال حد  ضرر : 5800 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

میدکو پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو ) 2100 ریال حد  ضرر : 1800 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

فافزا پرداخت سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید فولاد افزا سپاهان ( فافزا ) 5500 ریال حد  ضرر : 4600 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

دیران پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید ایران دارو ( دیران ) 1800ریال حد  ضرر : 1600ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف...

وساپا پرداخت سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید سرمایه گذاری سایپا ( وساپا ) 600 ریال حد  ضرر : 550 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

غگلستا پرداخت سهام کف قیمتی امروز شنبه

خرید شیر پاستوریزه پگاه گلستان ( غگلستا ) 6000 ریال حد  ضرر : 5500 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

قزوین پرداخت سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

خرید کارخانجات قند قزوین ( قزوین ) 4000 ریال حد  ضرر : 3500 ریال خرید به پرداخت ملت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری...

غالبر پرداخت سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید لبنیات کالبر (غالبر ) 1200 ریال حد  ضرر : 1000 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف قیمتی 800...

ونیکی پرداخت سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی ) 1300 ریال حد  ضرر : 1100 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

فولاژ پرداخت سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید فولاد آلیاژی ایران ( فولاژ ) 1300 ریال حد  ضرر : 1100 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری...

سرچشمه پرداخت سهام کف قیمتی امروز شنبه

خرید  سرمایه گذاری مس سرچشمه ( سرچشمه ) 5000 ریال حد  ضرر : 4500 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...

بترانس پرداخت سهام کف قیمتی امروزچهارشنبه

خرید  ایران ترانسفو (بترانس ) 5000 ریال حد  ضرر : 4500 ریال خرید به پرداخت ( پرداخت )  17000 ریال حد  ضرر : 14500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف قیمتی 800...

ممسنی کبافق سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید  پتروشیمی ممسنی ( ممسنی ) 1500 ریال حد  ضرر : 1250 ریال خرید  معادن بافق ( کبافق )  15000 ریال حد  ضرر : 12500 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری...

قصفها ثشاهد سهام کف قیمتی امروز دوشنبه

خرید  قند اصفهان ( قصفها )  8000 ریال حد  ضرر : 6450 ریال خرید  سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)  1100 ریال حد  ضرر : 950 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه گذاری رنا کف...

شوینده وامید سهام کف قیمتی امروز یکشنبه

خرید  مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر ( شوینده )  3200 ریال حد  ضرر : 2950 ریال خرید  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید )  2300 ریال حد  ضرر : 1950...

زشگزا وامید سهام کف قیمتی امروز شنبه

خرید  شیروگوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا )  3300 ریال حد  ضرر : 2950 ریال خرید  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید )  2300 ریال حد  ضرر : 1950 ریال           سهم ویژه  هولدینگ...

شدوص وامید سهام کف قیمتی امروز چهارشنبه

خرید  دوده صنعتی پارس (شدوص )  3300 ریال حد  ضرر : 2950 ریال خرید  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید )  2300 ریال حد  ضرر : 1950 ریال           سهم ویژه  هولدینگ...

وپترو وامید سهام کف قیمتی امروز سه شنبه

خرید سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو ) 1500 ریال حد  ضرر : 1250 ریال   خرید  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید )  2300 ریال حد  ضرر : 1950 ریال           سهم ویژه  هولدینگ سرمایه...