شرکت پارس خودرو خپارس : بررسی بنیادی

خرید سهام شرکت پارس خودرو برای چه بازه زمانی میتواند مناسب باشد؟

0
232
شرکت پارس خودرو

معرفی شرکت پارس خودرو

 

 • شرکت پارس خودرو با نماد خپارس در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه ۲۲۷۲ میلیارد تومان مورد معامله قرار میگیرد
 • ارزش بازار سهم با توجه به قیمت ۱۰۲۷ ریالی روز پایانی خود بالغ بر ۲۳۳۳ میلیارد تومان است
 • بازه سال شرکت از ۸۰۲ ریال در کف قیمتی شروع و به ۱۶۵۳ ریال در بالاترین قیمت خود می رسد
 • حجم مبنای شرکت ۹ میلیون برگ سهم است و سهام شناور شرکت ۳۳ درصد و میانگین حجم ماه شرکت که ۳۵.۱۰۶ میلیون برگه سهم است نشان از نقدشوندگی خوب سهم میدهد
 • درآمدسالانه شرکت ۳۵ ریال پیش بینی شده است و پ ب ای شرکت با توجه به قیمت آن ۲۹.۳۴ است که از پ ب ای گروه که ۱۷.۶ است بالاتراست
 • شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با بیش از ۵۲ درصد مالکیت سهامدارعمده شرکت است و نیوان ابتکار نیز مالکیت ۳۱ درصدی را دراختیار دارد
 • آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵ و از ۶۷۷.۴ میلیاردتومان به ۲۲۷۲ میلیارد تومان انجام گرفت

 

گزارشهای مالی شرکت پارس خودرو

گزارشهای مالی سال ۹۵

گزارش ۶ ماهه

 

 • موجودی نقد شرکت با کاهش ۲۹ درصدی از ۱۳۴.۵ میلیارد تومانی به ۹۵.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • دریافتنی های تجاری شرکت با رشد ۶۱ درصدی از ۳۴۸.۷ میلیارد تومان به ۵۶۰ میلیارد تومان رسیده است
 • موجودی مواد و کالا با رشد ۴۷ درصدی از ۲۰۴.۶ میلیارد تومان به ۳۰۱ میلیارد تومان رسیده است
 • پیش پرداخت ها و سفارشات با رشد ۱۱۹ درصدی از ۹۰.۴ میلیارد تومان به ۱۹۷.۶ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع داراییهای جاری شرکت با رشد ۴۸ درصدی از ۷۷۸.۱ میلیارد تومان به ۱۱۵.۳ میلیارد تومان رسیده است
 • دریافتنی های بلندمدت شرکت با رشد ۱۹۴ درصدی از ۱۷.۱ میلیارد تومان به ۵۰.۳ میلیارد تومان رسیده است
 • سرمایه گذاری های بلندمدتی شرکت با رشد ۸۷ درصد از ۶۱۷ میلیارد تومان به ۱۱۵۲.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • سرمایه گذاری شرکت در املاک همان ۴ میلیارد تومان باقی مانده است
 • داراییهای نامشهود با کاهش ۱ درصدی از ۷۱.۹ میلیارد تومان به ۷۱.۱ میلیارد تومان رسیده است
 • داراییهای ثابت مشهود با کاهش ۱ درصدی از ۱۰۷۸.۳ میلیارد تومان به ۱۰۶۲.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع دارایی های غیر جاری شرکت با رشد ۳۱ درصدی از ۱۷۸۸.۳ میلیارد تومان به ۲۳۴۱ میلیارد تومان رسیده است
 • پرداختنی های تجاری شرکت با رشد ۱۸ درصدی از ۷۶۶ میلیارد تومان به ۹۰۴ میلیارد تومان رسیده است
 • سود سهام پرداختنی با کاهش ۲ درصدی از ۱.۶ میلیارد تومان به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است
 • تسهیلات مالی شرکت با کاهش ۲۵ درصدی از ۵۶۶ میلیارد تومان به ۴۲۴.۳ میلیارد تومان رسیده است
 • پیش دریافتهای جاری با رشد ۹۳ درصدی از ۴۱۴.۶ میلیارد تومان به ۷۹۸.۴ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع بدهی های جاری با رشد ۲۲ درصدی از ۱۷۴۸ میلیارد تومان به ۲۱۲۸ میلیارد تومان رسیده است
 • پرداختنی های بلندمدت با رشد ۹۸ درصدی از ۵۶۴.۸ میلیارد تومان به ۱۱۱۶.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع بدهی های شرکت با رشد ۳۹ درصدی از ۲۴۱۱ میلیارد تومان به ۳۳۶۲.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • زیان انباشته شرکت با رشد ۲ درصدی از ۹۳۷ میلیارد تومان به ۹۸۷.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد ۲۰۵ درصدی از ۵۴۷ میلیارد تومان به ۱۶۷۰ میلیارد تومان رسیده است
 • سود ناخالص با رشد ۶۶۸ درصدی از ۲۳.۹ میلیارد تومان به ۱۸۳.۵ میلیارد تومان رسیده است
 • زیان خالص هر سهم با کاهش ۸۷ درصدی از (۲۶۸) ریال به (۳۵) ریال رسیده است
 • مقدار تولید شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود رشد ۵۸.۱۹ درصدی داشته است
 • مقدار فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود رشد ۶۹.۱۹ درصدی داشته است
 • مبلغ فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود رشد ۲۰۵.۲۷ درصدی داشته است
 • گزارش ۶ ماهه شرکت پارس خودرو گزارش بهتری به نسبت سال قبل خود بوده است اما به نسبت قیمتی که دارد گزارش خوبی نیست

 

گزارش ۹ ماهه

 

 • شرکت پارس خودرو طی نامه ای مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ پیش بینی درآمد خود را باسرمایه ۲۲۷۲ میلیارد تومان مبلغ ۷ ریال اعلام کرده است
 • فروش شرکت از ۹۵۶ میلیارد تومان به ۲۸۸۲.۸ میلیارد تومان رسیده است که رشد خوبی است
 • سود عملیاتی شرکت از زیان (۶۵.۱) میلیارد تومانی به ۱۷۲.۴ میلیارد تومان سود رسیده است
 • درآمد حاصل از سرمایه گذاریها فعلا تحقق نیافته است درحالی که درهمین دوره زمانی سال قبل شرکت ۴.۲ میلیارد تومان سود محقق کرده بود
 • سود هر سهم پس از کسرمالیات از (۳۴۲) ریال زیان سال قبل به ۰ در این دوره مالی رسیده است
 • سرمایه شرکت از ۶۷۷.۴ میلیارد تومان به ۲۲۷۲ میلیارد تومان رسیده است
 • مقدار تولید شرکت با رشد ۸۰.۴۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل خود روبرو بوده است
 • مقدار فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود رشد ۸۹.۹۶ درصدی داشته است
 • موجودی آماده برای فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود رشد ۸۹.۹۶ درصدی داشته است
 • مبلغ فروش شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل خود رشد ۲۰۱.۵۴ درصدی داشته است
 • فروش صادراتی شرکت که سال قبل ۲۲۷ هزار دلار با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ ریالی بوده است در این دوره به ۳۳۱ هزار دلار با دلار ۳۰۲۰۰ ریالی رسیده است
 • خرید مواد اولیه شرکت که سال قبل ۸.۹۸۷ میلیون دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ ریالی بوده است در این دوره به ۱۸۱.۷ میلیون دلار رسیده است که با نرخ ریالی ارز ۳۰۲۰۰ ریال پرداخت شده است
 • شرکت دو طرح راه اندازی خط تولید محصول بی ۹۰ و برلیانس را دارد که درمجموع ۱۱۸.۶ میلیارد تومان هزینه داشته که به اتمام رسیده است
 • زیان انباشته شرکت ۷۰۱.۵ میلیارد تومان بوده است که با سرمایه قبلی بسیار زیاد بوده است
 • شرکت مالکیت ۴۹ درصدی خودرو سایپا کاشان را در اختیار دارد
 • شرکت پارس خودرو در این گزارش به نسبت دوره مشابه سال قبل خود بهترعمل کرده است اما به نظرم همچنان به نسبت قیمت خود عملکرد خوبی نداشته است

 

گزارش مالی سال ۹۶

پیش بینی اولیه

 

 • پیش بینی فروش خالص و درآمد ارایه خدمات با رشد ۴۴ درصدی از ۴۲۸۱ میلیارد تومان به ۶۱۶۸.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • سود ناخالص شرکت با رشد ۳۴ درصدی از ۴۲۲.۴ میلیارد تومان به ۵۶۴.۸ میلیارد تومان رسیده است
 • سود خالص هر سهم با رشد ۴۰۰ درصدی از ۷ ریال به ۳۵ ریال رسیده است
 • شرکت به دلیل زیان انباشته خود قادر به تقسیم سود در مجامع عادی خود نیست
 • گزارش پیش بینی اولیه شرکت پارس خودرو تاحدودی خوشبینانه بوده است

نتیجه گیری

شرکت پارس خودرو که درگروه خودرو قرار دارد گزارشهای خوبی به نسبت دوره مشابه سال قبل خود داشته است اما به نظرم گزارشهای جالبی را به لحاظ فاندامنتالی ندارد و شرکتهای بسیاری دربورس عملکرد بهتری ازاین شرکت داشته اند اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران و وابستگی شدید به دولت فعلی شاید بتوان دراین دوره زمانی آن رابرای خرید درقیمت های کنونی مناسب تشخیص داد اما توجه داشته باشید که مدتی بعداز انتخابات داشتن این شرکتها با توجه به آینده بدی که خواهند داشت توجیهی ندارد. درحال حاضر هم خرید این شرکت را به اضافه یک شرکت بابنیاد خوب مثل این  میتواند از ریسک معاملاتی شما بکاهد.

کف قیمتی سهم

گام شماری سهم

 

در صورت درخواست بررسی شرکت خاصی که  تاکنون بررسی آن انجام نگرفته است در بخش نظرات درخواست    خود را مطرح کنید تا مورد بررسی قرار گیرد

 

افزودن دیدگاه