رهشاد سپاهان حرهشا : بررسی بنیادی

آیا شرکت رهشاد سپاهان ارزش سرمایه گذاری دارد؟

0
1557
شرکت رهشاد سپاهان

معرفی رهشاد سپاهان

 

 • شرکت رهشاد سپاهان با نماد حرهشا در بازار عادی پایه فرابورس با سرمایه ۱.۵ میلیارد تومانی مورد معامله قرار میگیرد
 • ارزش بازار شرکت در بازار بورس با توجه به قیمت ۳۲۶۰ ریالی روز آخر معاملات بالغ بر ۴.۸ میلیارد تومان است
 • بازه سال شرکت از ۱۸۵۰ ریال درکمترین قیمت و ۳۴۹۸ ریال در بیشترین قیمت است
 • تقریبا ۱۰ درصد سهام یعنی حدود ۱.۵ میلیون سهام دردست سهامداران زیر ۱ درصدی است
 • شرکت با ۴۶۷۳۵ میانگین حجم ماه دروضعیت خوبی قرار دارد
 • درآمد سالانه شرکت ۳۲۳ ریال است که به شرکت پ ب ای ۱۰.۰۹ میدهد
 • سود نقدی هر سهم در مجمع قبل ۵۰ ریال بوده است

 

گزارشهای مالی شرکت رهشاد سپاهان

گزارش های سال ۹۴

گزارش هیئت مدیره

 

 • شرکت موضوع فعالیت خود را ارائه خدمات و سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل موسسات و کارخانجات صنعتی و تولیدی و سازمانها و شرکتها اعلام کرده است و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید نیز جزو مفاد اساسنامه است
 • سهامداران عمده شرکت محمد و آرین سپاهی با بیش از ۵۹ درصد سهام شرکت هستند
 • گزارش حاکی ازآن است که شرکت رهشاد سپاهان زیر مجموعه تکادو است و زیر نظر این شرکت فعالیت می کند
 • گزارش هیئت مدیره شرکت رهشاد سپاهان نکته خاصی ندارد

گزارش های سال مالی ۹۶

گزارش ۶ ماهه

 

 • موجودی نقد شرکت با رشد ۲۳۷ درصدی از ۲۴.۴ میلیون تومان به ۸۲۲ میلیون تومان رسیده است
 • سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت از ۰ به ۱۷۹.۲ میلیون تومان رسیده است
 • دریافتنی های تجاری شرکت با کاهش ۵۳ درصدی از ۲.۱ میلیارد تومان به ۹۷۲.۸ میلیون تومان رسیده است
 • دریافتنی های غیر تجاری شرکت با کاهش ۲۳ درصدی از ۲.۸ میلیارد تومان به ۲.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • سود سهام پرداختنی شرکت نیز با رشد ۳۹ درصدی از ۱۷۲.۴ میلیون تومان به ۲۴۰.۳ میلیون تومان رسیده است
 • جمع بدهی های شرکت با کاهش ۴۷ درصدی از ۳.۶ میلیارد تومان به ۱.۹ میلیارد تومان رسیده است
 • درآمدهای عملیاتی شرکت با کاهش ۹۲ درصدی از ۱۴.۲ میلیارد تومان به ۱.۱ میلیارد تومان رسیده است
 • سود ناخالص شرکت از ۱.۲ میلیارد تومان به (۵۵.۵) میلیون تومان زیان تبدیل شده است
 • سود خالص هر سهم با کاهش ۹۷ درصدی از ۴۳۰ ریال به ۱۴ ریال رسیده است
 • شرکت رهشاد سپاهان در گزارش ۶ ماهه نمایش جالبی نداشته است

 

گزارش ۹ ماهه

 

 • موجودی نقد شرکت با رشد ۳۷ درصدی از ۲۴۴ میلیون ریال به ۳۳۵ میلیون ریال رسیده است
 • سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت از ۰ به ۲۱۹۱ میلیون ریال رسیده است
 • دریافتنی های تجاری شرکت با کاهش ۲۲ درصدی از ۲.۱ میلیارد تومان به ۱.۶میلیارد تومان رسیده است
 • دریافتنی های غیر تجاری شرکت با کاهش ۲۶ درصدی از ۲.۸ میلیارد تومان به ۲.۱ میلیارد تومان رسیده است
 • پیش پرداختها و سفارشات از ۲.۱ میلیارد تومان به ۲ میلیارد تومان رسیده است که کاهش کمی است
 • جمع دارایی های جاری شرکت با کاهش ۱۴ درصدی از ۷ میلیارد تومان به ۶ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع دارایی های غیر جاری شرکت با کاهش ۳۳ درصدی از ۶۹۵ میلیون تومان به ۴۶۶ میلیون تومان رسیده است
 • پرداختنی های تجاری شرکت با رشد ۱۳۲۵ درصدی از ۳۰ میلیون تومان به ۴۳۵ میلیون تومان رسیده است
 • پرداختنی های غیر تجاری شرکت با کاهش ۵۴ درصدی از ۳.۳ میلیارد تومان به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است
 • جمع بدهی های جاری شرکت با کاهش ۳۴ درصدی از ۳.۶ میلیارد تومان به ۲.۳ میلیارد تومان رسیده است
 • درآمدهای عملیاتی شرکت با کاهش ۸۹ درصدی از ۲ ۰ میلیارد تومان به ۲.۲ میلیارد تومان رسیده است
 • سود ناخالص با کاهش ۹۴ درصدی از ۱.۳ میلیارد تومان به ۷۷.۴ میلیون تومان رسیده است
 • سود خالص هر سهم با کاهش ۸۸ درصدی از ۴۶۱ ریال به ۵۷ ریال رسیده است
 • شرکت رهشاد سپاهان درگزارش ۹ ماهه عملکرد مناسبی نداشته است

نتیجه گیری

شرکت رهشاد سپاهان از لحاظ عملیاتی عملکرد خوبی نداشته است اما در گروه حمل و نقل به نظرم می توان به شرکت حمل و نقل پارسیان رتبه بهتری داد.

 

افزودن دیدگاه